دکتر سید محسن فاطمی در حال حاضر در مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره زیر به ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی میپردازد